Øvrige Priser og Medlemsbetingelser

Polterabend arrangementer, seminarium, skolebesøg, privat undervisnig eller andet. Kontakt for pris og mere info  via e-mail: mma8700@hotmail.com

 
Klippekort: Til alle hold og besøgende.
1 Klip 100 kr.
10 Klip 600 kr.
20 Klip 1000 kr.
1 klip gælder hele dagen.

Leje af klubbens lokaler!

Det er muligt at leje klubbens lokaler i det tidsrum, hvor vi ikke selv bruger dem.
Det koster 1500 for at leje lokalerne 0-5 timer.
Det inkludere:
Leje af måtte area
Bad og toiletter
Rengøring af lokalerne

Hvis du ønsker at leje lokaler kontakt os på mma8700@hotmail.com 

Medlemsbetingelser hos Lions Fight Gym

– Gældende pr. 1. januar 2022

 • 1. BETALING
  Ved oprettelse af et medlemskab betales der kontant, ved overførsel eller mobil pay for indmeldelses gebyr for perioden fra oprettelsen til første betaling. Aftalen skal tilmeldes PBS eller Mobil Pay. Herefter bliver den ydelse automatisk trukket eller anmodet fra din konto i begyndelsen af et nyt kvartal. Du er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Lions Fight Gym opbevarer stamoplysninger. Såfremt kontrakten misligholdes, ved eksempelvis manglende betaling har Lions Fight Gym retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part hvilken vil medfører flere udgifter til kunden. Hvis Lions Fight Gym er nødsaget til at fremsende rykker, betales et gebyr på 100 kr.
 • 1.1. INDMELDELSESGEBYR
  Det koster kr. 250 i indmeldelsesgebyr, som trækkes/betales , når du melder dig ind.
 • 2. FOR SEN BETALING
  Betales den løbende ydelse ved et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Lions Fight Gym ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Lions Fight Gym forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af Lions Fight Gym tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Lions Fight Gym faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.
 • 3. VARIGHED/MEDLEMSKAB
  Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold medlemsbetingelserne.
 • 3.1 OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER
  For pakke 2 medlemmer Opsigelsesperiode: 6 måneder, hvis medlemmet ønsker at fortsætte sit medlemskab efter 6 måneders betaling, skal medlemmet betale løbende måned + en måned ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske senest den 15 i mdr.
 • 4. TVISTER OG DOKUMENTATION
  Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra centret eller mail.
  Ved opsigelse af dit medlemskab i Lions Fight Gym, skal du underskrive en kvittering for at udmeldelsen bliver registreret korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt.
  Hvis medlemmet har sendt mail til mma8700@hotmail.com, er det medlemmets eget ansvar at sikre sig, at opsigelsen bekræftes af Lions Fight Gym via mail.
 • 5. UMYNDIGE MEDLEMMER
  Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.
 • 6. HELBREDTILSTAND OG PERSONSKADE
  Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Lions Fight Gym. Lions Fight Gym tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
 • 7. VÆRDIGENSTANDE
  Lions Fight Gym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra klubben.
 • 8. LUKKEDAGE mv.
  Som medlem accepterer du ved din underskrift på indmeldelsen, at Lions Fight Gym kan holde lukket eller med nedsat åbningstid i forbindelse med arrangementer, helligdage og ferieperioder. Sådanne lukkedage vil i god tid blive meddelt ved opslag i klubben samt Lions Fight Gym facebook side.
 • 9. MISLIGHOLDELSE AF MEDLEMSBETINGELSER
  Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af klubben, herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra instruktørerne. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Lions Fight Gym’ ansatte, kan Lions Fight Gym uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsbetingelserne, såsom gentagende manglende betaling.
 • 10. PRISÆNDRINGER
  Prisændringer meddeles Lions Fight Gym`s Facebook gruppe samt på www.lionsfightgym.dk senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §3 .